Stipendiefond

Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.

Stipendieansökan

Svenskt Trätekniskt Forum (STTF) har som mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den svenska trämekaniska industrin. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. STTF har sedan många år instiftat en fond vars medel ska användas till att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom den svenska sågverksindustrin eller närbesläktade industrier på det trätekniska området.

Anslag för projekt

Stipendier kan sökas av enskilda personer eller organisationer för genomförande av projekt som främjar STTF:s mål och syfte. Varje medlem kan lämna förslag till styrelsen om projektanslag. Medel kan även sökas av icke medlem för samma ändamål som ovan.

Stipendier för studenter

Stipendier för studenter kan bestå av ett studie- eller projektanslag för ett väl genomfört arbete (exempelvis examensarbete eller liknande) eller ett medlemskap i STTF under studietiden. Med student menas inskriven student, eller doktorand, med minst 50 procent studietakt vid någon av Sveriges lärosäten. Studierna behöver inte vara inom träteknik. Intyg från lärosätet kan komma att begäras av STTF.

Utbetalning av fondmedel

Efter att ett stipendium har godkänts/beviljats upprättas ett fastställt avtal mellan stipendiaten och STTF. Utbetalning av fondmedel sker efter att arbetet redovisats enligt överenskommelse med STTF, det kan ske i form av till exempel en skriftlig rapport, föredrag i samband med exempelvis medlemsmöte eller webbinarie.

 

Ansökningar

Ansökningar behandlas löpande av STTF:s styrelse. STTF kan begära in kompletterande uppgifter. Frågor om stipendieansökningar besvaras av STTF:s sekreterare, Tomas Ivarsson:

Mail: info@sttf.info

Telefon: 070 336 17 94

Ansökningsformulär