Stipendiefond

Vårt mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin.

Stipendieansökan

Svenskt Trätekniskt Forum (STTF) har som mål är att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den svenska trämekaniska industrin och virkets vidareförädling. Vår uppgift är att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. STTF har sedan många år instiftat en fond vars medel skall användas till att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom den svenska sågverksindustrin eller närbesläktade industrier på det trätekniska området. Genom samarbete med Svenskt Trä har extra medel tillförts.

Anslag för projekt
Stipendier kan sökas av enskilda personer eller organisationer. Stipendium delas i normalfallet ut till projekt och aktiviteter som hjälper till att uppfylla STTFs syfte.

Stipendier för studenter
STTF kan utge stipendier till studenter med intresse för Sveriges trätekniska verksamhet. Med student menas inskriven student, eller doktorand, med minst 50 % studietakt vid någon av Sveriges högskolor eller universitet. Studierna behöver inte vara inom träteknik. Intyg från lärosätet kan komma att begäras av STTF. Beviljat stipendium för medlemskap gäller så länge studierna pågår. Stipendium för att delta vid STTFs möten ersätter resekostnader och/eller kursavgifter (gäller ej ersättning för förtäring om detta ej ingår i exkursionsavgiften). Aktuella exkursioner finns på föreningens hemsida www.sttf.info.

– Medlemskap i STTF samt deltagande i möten och exkursioner

Stipendium skall täcka medlemskap hos STTF samt medel för att delta vi föreningens möten och exkursioner. Beviljat stipendium för medlemskap gäller så länge studierna pågår. Stipendium för att delta vid STTF:s möten ersätter resekostnader och/eller kursavgifter (gäller ej ersättning för förtäring om detta ej ingår i exkursionsavgiften) Aktuella exkursioner finns på föreningens hemsida www.sttf.info.

– Stipendier för studenter för praktikarbeten under studietiden

Stipendium ges till student som fått praktikarbete hos relevant träföretag och skall täcka resekostnader och uppehälle, i det fall praktikarbetet är förlagt på annan ort. Ansökan görs tillsammans med värdföretaget.

– Stipendier för studenter för examens- och specialarbeten

Stipendium ges till student för väl genomfört examens- eller specialarbete vid relevant träindustri. Ansökan görs tillsammans med värdföretaget.

Ansökningar
Ansökningarna behandlas löpande. Förening kan komma att begära in kompletterande uppgifter. Frågor om stipendieansökan besvaras av föreningens sekreterare Tomas Ivarsson, mail tomas@tuc.se alt. telefon 070 336 17 94.

Ansökningsformulär